Baanreglement

T.V.S
BAANREGLEMENT


Het baanreglement stelt regels ten aanzien van het afhangen en het gebruik van de tennisbanen. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de TVS (Tennisvereniging Simpelveld).
Het bestuur doet een dringend beroep op alle gebruikers, om in goede onderlinge verstandhouding en met inachtneming van dit reglement gebruik te maken van de tennisbanen.


Artikel 1 - Afhangen buitenbanen
a. het bespelen van de buitenbanen is alleen toegestaan als u heeft afgehangen.
b. afhangen van de tennisbanen is alleen toegestaan met een geldige afhangpas. Voor het afhangen moet u altijd gebruik maken van het afhangbord.
c. onder geldige afhangpas wordt verstaan:
- een geldige KNLTB spelerspas,
- een voorlopige spelerspas,
- een introducépas.
d. het afhangbord geeft de perioden aan van speeltijden, beginnend op ieder heel en halfuur. Deze perioden dient u aan te houden.
e. het afhangbord voor de banen is geplaatst aan de voorzijde van het clubhuis
f. u mag alleen afhangen wanneer u aanwezig bent en blijft op het tenniscomplex.
g. u kunt zo lang blijven spelen tot het tijdstip waarop u wordt afgehangen. Het is niet toegestaan na afloop van uw speeltijd uw spelerpassen direct aansluitend op de afgelopen periode opnieuw af te hangen. U mag weer afhangen op een periode die tenminste één periode van een halfuur valt na verstrijken van uw voorgaande speelperiode
h. u mag de tennisbaan alleen betreden:
- als u hebt afgehangen,
- en bij aanvang van de door u afgehangen speelperiode.
Bezette banen kunnen tot maximaal 5 minuten na het begin van de speelperiode worden afgehangen en betreden. Vrije banen kunnen maximaal 10 minuten voor het begin van de eerstvolgende periode
worden afgehangen. Degene die op een baan, waar al gespeeld wordt, bij hangt, is gebonden aan de speeltijd die voor de zich al op de baan bevindende spelers geldt.
i. bent u uw geldige KNLTB spelerspas of voorlopige ledenpas vergeten, dan kunt u niet afhangen.


Artikel 2 - Speeltijden tennisbanen
a. de banen zijn bespeelbaar van 8.00 tot middernacht 0.00 uur, dan wel een vroegere sluiting als het aanwezige barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten. Uitzondering op deze eindtijd geldt als er sprake is van competitie, toernooien of andere clubevenementen.
b. enkelspel: voor het enkelspel geldt een speelperiode van 45 minuten.
c. dubbelspel: voor het dubbelspel geldt eveneens een speelperiode van 45 minuten.
d. als het druk is moet er zoveel mogelijk worden gedubbeld. Een enkelspel mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is de speelduur van een enkelspel echter aangevangen, dan mag uitsluitend met toestemming van de desbetreffende spelers bij gehangen worden.
e. men dient bij het afhangen eerst de langst spelende partij van de baan te halen, ongeacht of dit een dubbel- of enkelspel is. Indien een dubbel- en een enkelspel gelijktijdig zijn gestart, dient men eerst de baan van het enkelspel af te hangen.
f. voor jeugdleden- en spelers gelden de volgende speeltijden in de avonduren :
- in de leeftijd t/m 11 jaar mag men op de banen tennissen tot 19.00 uur en
- clubleden van 12 t/m 17 jaar tot 21.00 uur.
Voorgaande regel geldt alleen als er meerdere gegadigden – seniorleden– zijn die willen tennissen.


Artikel 3 - Volgorde bij het afhangen van de tennisbanen
Bij het afhangen wordt de onderstaande volgorde aangehouden:
1. de vrije baan.
2. de baan waarop het langst gespeeld wordt.


Artikel 4 - Gebruik tennisbanen door niet-TVS-leden
Niet -TVS-leden kunnen door leden van de TVS per dagdeel als introducé worden uitgenodigd voor het spelen op de tennisbanen. Op dit introducéschap zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
a. het niet-TVS-lid kan alleen worden geïntroduceerd door een TVS-lid in het bezit van een geldige KNLTB - spelerspas of een geldige voorlopige spelerspas. Introductie van een niet-TVS-lid kan maximaal 3 keer per jaar plaats vinden.
b. het introducerend TVS-lid is verplicht, voorafgaand aan de speelperiode, bij de penningmeester of een daartoe aangewezen persoon, het geldende introducétarief te voldoen. Na betaling van het introducétarief ontvangt de introducé een introducépas ten behoeve van het afhangen (zie artikel 1). Deze introducépas moet na het spelen weer worden ingeleverd bij de penningmeester of de daartoe aangewezen persoon. Indien de introducépas is voorzien van een datum mag alleen op die aangegeven datum op de banen getennist mag worden door het niet-
TVS-lid. In dat geval is inlevering van de introducépas niet verplicht.
c. het geldende introducétarief is € 10,- voor senioren (18 jaar en ouder) en € 2,50 voor junioren (tot 18 jaar).
d. introducés kunnen alleen afhangen samen met TVS-leden die in bezit zijn van een geldige spelerspas en met in achtneming van dit baanreglement.
e. het na afloop van de speeltijd voldoen van het introducétarief is niet toegestaan en wordt beboet met het in rekening brengen van het dubbele bedrag van het geldende introducétarief (i.c. € 20,- voor senioren en € 5,- voor junioren). Dit moet worden voldaan door het TVS-lid.
f. gebruik maken van de banen door niet-leden zonder deze te huren of te zijn geïntroduceerd, wordt bestraft met ontzegging van de toegang tot het park. Tevens kan aangifte worden gedaan bij de politie.


Artikel 5 - Verhuur van de banen
a. het is voor leden mogelijk om de banen af te huren. In dergelijke gevallen kan men niet afgehangen worden door andere spelers.
b. het verzoek om de banen te huren dient bij het bestuur ingediend te worden.
c. het tarief voor het huren van de banen bedraagt € 50,-- per baan per dag.


Artikel 6 - Clubactiviteiten
Georganiseerde activiteiten (competitie, toernooien, evenementen, trainingen etc.) in clubverband gaan voor vrij spelen.


Artikel 7 - Kleding
De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tenniskleding en -schoenen.


Artikel 8 - Facilitaire zaken
a. de verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt uitsluitend door het barpersoneel of andere daartoe bevoegde personen vanuit het clubhuis. De verlichting wordt uiterlijk om 0.00 uur uitgeschakeld of als het barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten.
b. honden dienen altijd aangelijnd te worden.
c. auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
d. afval wordt in de daarvoor bestemde containers gegooid.
e. banen worden na elke tennisspel geveegd en netjes achter gelaten.


Artikel 9 - Overtreding, misbruik of misdraging
a. dit baanreglement is opgesteld uitgaande van fatsoenlijk gedrag van de gebruikers van de tennisbanen. Echter bij overtreding van het baanreglement, misbruik of misdraging, is het bestuur bevoegd leden en niet-leden hierop aan te spreken en passende maatregelen te nemen.
b. de bepaling van passende maatregelen is aan het bestuur van de TVS. Onder passende maatregelen kan onder andere worden verstaan:
- ontzeggen toegang tot het tennispark gedurende een bepaalde periode.
- aangifte bij politie van onrechtmatig gebruik van de tennisbanen.
- royering en beëindigen van het lidmaatschap van de TVS


Artikel 10 - Huishoudelijk Reglement
Dit baanreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.


Artikel 11 - Slotbepalingen
a. het bestuur is gerechtigd dit baanreglement aan te passen indien noodzakelijke geacht. Zij zal de aanpassingen tijdig bekend maken, zodat alle TVS-leden daarvan op de hoogte kunnen zijn.
b. bij onduidelijkheden of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet is een bestuurslid van TVS gerechtigd een uitspraak te doen, die van toepassing is op het desbetreffend geval zonder dat hiervan een precedentwerking uitgaat.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019.

Wij danken de volgende bedrijven voor hun sponsoring:

 • SomersBrabant-logo-h175px1.png
 • Logo_Spauwen_Werrij.JPG
 • smeets1.jpg
 • Logo_Hesi.jpg
 • logotennismeetings1.jpg
 • 2007a19d-d2b9-453f-bafb-214d723efc9f.jpg
 • van_montfort_advecatenkantoor.jpg
 • hendriks.gif
 • saa.jpg
 • dreessen willemse.jpeg
 • logo geveltechniek klein.jpg
 • tornadosport.jpg
 • pastorieke1.jpg
 • logo_sjabbie_sjiek_lage_resolutie.jpg
 • eyserhalte.jpeg
 • intergarde.png
 • frijns1.jpg
 • IVO_logo_2010-400.jpg
 • max.jpg
 • Logo_Plus_Schouteten.JPG
 • dijkstra_dakwerken.jpg
 • moonen_wanders.jpg
 • Zuyver-logo_1000x666.jpg
 • logo_vaessen.png
 • Bosec.jpg
 • Moonen_Optiek2.png
 • jules.gif
 • venetian_blinds.jpg
 • rpo_rebema.png

Contact

Tennisvereniging Simpelveld
Sportlaan 3
6369 VC Simpelveld
Telefoon clubgebouw: 045 5443848
 

Made and Hosted by: NijssenWeb