schrijf je in voor het zomerabonnement bij TVS

Gepost in Uncategorised

Schrijf je hier in voor 2 maanden tennissen bij onze club! Je kan starten in de maanden mei, juni en juli. 
Vul onderstaand formulier compleet in en we laten je zo spoedig mogelijk je tijdelijke spelerspas toekomen.

 

zomerabonnement TVS

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

wij verzoeken u het bedrag over te boeken op IBAN: NL52RBRB0954537297 BIC: RBRBNL21

Invalid Input

Pas nadat de contributie is bijgeschreven op onze bankrekening en uw pasfoto is aangeleverd zal uw inschrijving definitief gelden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Gramsma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Niet correct

Protestreglement

Gepost in Uncategorised

T.V.S
PROTESTREGLEMENT

Het protestreglement stelt regels ten aanzien van het indienen en opvolgen van protesten / klachten. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de TVS (Tennisvereniging Simpelveld).
Onverminderd het bepaalde in het Huishoudelijkreglement en de statuten van TVS zijn op het indienen en in behandeling nemen van protesten de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1 - Samenstelling.
De protestcommissie bestaat uit drie leden. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.

Artikel 2 - Vormvoorschriften.
- het protest dient schriftelijk of per mail ingediend te worden;
- het protest dient voorzien te zijn van een ondertekening incl. NAW-gegevens van de protesterende en de eventueel aangeklaagde;
- het protest dient te zijn gemotiveerd;
- het protest berust uitsluitend op waarheid.

Artikel 3 - Indienen van protest.
Het protest wordt ingediend bij een bestuurslid van TVS. Het bestuurslid stelt het protest na ontvangst terstond in handen van de protestcommissie. Het protest dient te zijn gemotiveerd.

Artikel 4 - In behandeling nemen van protest.
Alvorens het protest in behandeling in behandeling wordt genomen oordeelt de protestcommissie:
a. of voldaan is aan de vormvoorschriften;
b. of tegen het feit kan worden geprotesteerd.

Artikel 5 - Niet in behandeling nemen van protest.
- als niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 4a wordt het protest niet in behandeling genomen.
- als naar het oordeel over het gestelde in 5b negatief is wordt het protest niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 - Werkwijze behandeling protest.
- bij de behandeling van het protest hoort de protestcommissie alle bij het protest betrokken personen en/of partijen;
- al naar gelang de aard en het belang van het protest kan het horen mondeling dan wel schriftelijk plaatsvinden, zulks naar het oordeel van de protestcommissie;
- indien het horen mondeling geschiedt, vindt ten overstaan van de protestcommissie, zonodig desgewenst in aanwezigheid van andere betrokken personen en partijen. Van het mondeling horen wordt een verslag gemaakt.
- de protestcommissie neemt zo spoedig mogelijk, rekening houdend met de in het geding zijnde belangen, doch uiterlijk binnen één maand een beslissing.

Artikel 7 - Vormen van besluitvorming.
- het protest niet in behandeling nemen;
- het protest niet-ontvankelijk te verklaren;
- een uitspraak doen in het geschil.
Het besluit is gemotiveerd en wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan partijen, alsmede onder overlegging van alle ter zake aanwezige stukken aan het bestuur van TVS.

Artikel 8 - Protest belang commissie.
Indien bij de behandeling van een protest een rechtstreeks belang in het geding is van een lid van de protestcommissie, hetzij persoonlijk, doet hij daarvan terstond mededeling aan de overige commissieleden en treedt met betrekking tot de behandeling van het betreffende protest terug. Een vervangend lid neemt zijn plaats in. Indien het de voorzitter of secretaris betreft, wordt door de  protestcommissie een plaatsvervanger aangewezen.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019.

Huishoudelijk regelment T.V.S.

Gepost in Uncategorised

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.V.S.


Rechten en verplichtingen leden
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of commissies. Voor leden en introducés zijn tenniskleding en tennisschoenen vereist.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo snel mogelijk door te geven aan de secretaris. De contributie en/of het entreegeld wordt via een geautomatiseerde systeem c.q. KNLTB tool voor of
op 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar voldaan c.q. geind. Leden zijn verplicht hiervoor een machtiging tot betaling af te geven aan de vereniging. Het bestuur zal aan de leden
die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen
heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn
financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3
Door zijn toetreden tot het lidmaatschap van de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten, huishoudelijk reglement en andere volgens geldende procedure aangenomen verenigingsbesluiten.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzonderingen van bestuurs- en commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5
Men kan slechts lid zijn van een andere tennisvereniging met toestemming van het bestuur.


Vergaderingen
Artikel 6
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke of e-mail convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de
vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven of de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping
bevoegd. Een bestuursvergadering is pas geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 7
Tenminste vier weken voor een algemene vergadering stelt het bestuur de leden in kennis van de datum van deze vergadering. De agenda van de algemene vergadering bevat behalve de uit de
statuten of dit reglement voortvloeiende punten ieder voorstel, dat tenminste drie weken voor de datum van de vergadering door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend,
alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tien seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt,
nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van levering bij de
secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.


Commissies
Artikel 9
De algemene vergadering kan commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie, die hen heeft benoemd. Bij of na benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

Artikel 10 - kascommissie
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van minimaal 2 en bij voorkeur 3 seniorleden. Een lid van deze commissie treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming
volgens een op te maken rooster af, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. De aftredende is niet herkiesbaar.

Besluitvorming
Artikel 11
Op de ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop door de leden hun naam wordt aangetekend. Slechts zij, wier namen op de presentielijst voorkomen en zij
die een volmacht hebben ingeleverd, nemen aan de stemmingen deel respectievelijk stemmen bij volmacht.

Artikel 12
Voor de aanvang van de stemming over personen worden door de voorzitter twee neutrale personen aangewezen die de schriftelijke stemmen tellen en van de uitkomst van de
stemopneming verslag uitbrengen. De voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.


Bestuur
Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden met dien verstande, dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden. De aftredende is herkiesbaar voor de duur van telkenmale 3 jaren.

Artikel 14
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij verhindering van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij verhindering van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden dienst werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Artikel 15
De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij heeft het recht te allen tijde inzage te nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem
mede ondertekend. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij heeft onder zijn berusting de door het vereniging behaalde ere-tekenen.

Artikel 16
De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij is verplicht van alle stukken kopie te houden. Hij maakt de notulen op van alle vergaderingen en zorgt, dat
deze na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en hemzelf worden ondertekend. Hij houdt een ledenlijst bij, waarin nauwkeurig wordt aangegeven het jaar van
toetreden en bedanken van elk lid.. Aan de penningmeester, wedstrijdcommissie, pr en jeugdcommissie verschaft hij duplicaatledenlijsten en houdt hen van alle veranderingen op de hoogte. De geldende AVG regels (artikel 26) worden hierbij in acht genomen.

Artikel 17
De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting te ontvangen en voor een ordelijke financiële administratie. Namens het bestuur brengt hij op de jaarvergadering het financiële verslag uit en dient hij de begroting voor het komende jaar in.

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede-veroorzaakt door een lid kan door het bestuur geheel of ten dele op het lid worden verhaald.

Artikel 19
Het bedrag, als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c t/m g van de statuten wordt gesteld op € 10.000,00.


Disciplinaire maatregelen
Artikel 20
Alle leden, die zich in de vereniging schuldig maken aan onbetamelijk gedrag, aan overtredingen of niet-nakoming van reglementen, instructies en besluiten van het bestuur en/of commissies,
kunnen door het bestuur naast schorsing ook anderszins disciplinair gestraft worden. De straffen kunnen zijn:
1. Uitsluiting van deelneming aan bepaalde verenigingsevenementen.
2. Geldboete. In die gevallen, waarin de vereniging financieren benadeeld wordt, met uitzondering van het niet betalen van de contributie, kan het bestuur een geldboete opleggen.

Artikel 21
Van de opgelegde straffen, vermeld in artikel 20, kan het gestrafte lid schriftelijk binnen veertien dagen in beroep gaan bij de protestcommissie.

Artikel 22
De protestcommissie bestaat uit tenminste drie leden te benoemen door de algemene ledenvergadering. De uitspraak van de protestcommissie in bindend. Zij beslist binnen dertig dagen, nadat het beroep is ingesteld.

Geldmiddelen
Artikel 23
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. Contributie en entreegelden;
2. Bijdragen van de ondersteunende leden;
3. Schenkingen en andere inkomsten;
4. Inkomsten kantine;
5. Sponsorbijdragen.

Artikel 24
Ondersteunende leden betalen een vaste bijdrage van tenminste € 15,00 per jaar.

Aanmeldingsformulier
Artikel 25
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar en -datum en IBAN rekeningnummer. Leden machtiging de vereniging tot automatische incasso van contributie en/of entreegeld tot het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen en andere relevante veranderingen voor de ledenadministratie, zoals het e-mailadres of telefoonnummer, zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven.
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de K.N.L.T.B. in verband met
de aanmelding als lid.


Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG
Artikel 26
1. Persoonsgegevens kunnen alleen door de vereniging worden verwerkt indien degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt daarvoor ondubbelzinnig hun toestemming hebben
gegeven.

2. De vereniging gebruikt persoonsgegevens om de ledenadministratie bij te houden. Ook geeft de vereniging persoonsgegevens door aan de K.N.L.T.B. voor lidmaatschap en deelname aan
competities.
3. Het bestuur en de financiële commissie verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vermeld in het voorgaande lid en voor het innen van de jaarlijkse contributie.
4. Leden hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens, correctie en wissing van hun persoonsgegevens die door de vereniging worden verwerkt.
5. Ter beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens zal de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
6. Als een derde-partij wordt ingeschakeld voor bijvoorbeeld het innen van de contributie dient met deze partij een verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. In deze overeenkomst moet worden aangegeven met welk doel deze partij de persoonsgegevens van de leden worden verwerkt en welk maatregelen ter beveiliging van deze persoonsgegevens deze partij neemt.
7. Persoonsgegevens die enkel en alleen gebruikt worden voor eenmalige evenementen van de vereniging worden binnen vier weken na het betreffende evenement gewist.

Positieve bijdrage
Artikel 27
De vereniging verwacht van al haar leden een positieve bijdrage in gedrag en uitvoering van de binnen de vereniging uit te voeren taken en werkzaamheden. Zij zal haar leden daarvoor nregelmatig in de gelegenheid stellen om taken naar zich toe te trekken.

Slotbepalingen
Artikel 28
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement.
Artikel 29:
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op: 27-02-2019.

Baanreglement

Gepost in Uncategorised

T.V.S
BAANREGLEMENT


Het baanreglement stelt regels ten aanzien van het afhangen en het gebruik van de tennisbanen. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de TVS (Tennisvereniging Simpelveld).
Het bestuur doet een dringend beroep op alle gebruikers, om in goede onderlinge verstandhouding en met inachtneming van dit reglement gebruik te maken van de tennisbanen.


Artikel 1 - Afhangen buitenbanen
a. het bespelen van de buitenbanen is alleen toegestaan als u heeft afgehangen.
b. afhangen van de tennisbanen is alleen toegestaan met een geldige afhangpas. Voor het afhangen moet u altijd gebruik maken van het afhangbord.
c. onder geldige afhangpas wordt verstaan:
- een geldige KNLTB spelerspas,
- een voorlopige spelerspas,
- een introducépas.
d. het afhangbord geeft de perioden aan van speeltijden, beginnend op ieder heel en halfuur. Deze perioden dient u aan te houden.
e. het afhangbord voor de banen is geplaatst aan de voorzijde van het clubhuis
f. u mag alleen afhangen wanneer u aanwezig bent en blijft op het tenniscomplex.
g. u kunt zo lang blijven spelen tot het tijdstip waarop u wordt afgehangen. Het is niet toegestaan na afloop van uw speeltijd uw spelerpassen direct aansluitend op de afgelopen periode opnieuw af te hangen. U mag weer afhangen op een periode die tenminste één periode van een halfuur valt na verstrijken van uw voorgaande speelperiode
h. u mag de tennisbaan alleen betreden:
- als u hebt afgehangen,
- en bij aanvang van de door u afgehangen speelperiode.
Bezette banen kunnen tot maximaal 5 minuten na het begin van de speelperiode worden afgehangen en betreden. Vrije banen kunnen maximaal 10 minuten voor het begin van de eerstvolgende periode
worden afgehangen. Degene die op een baan, waar al gespeeld wordt, bij hangt, is gebonden aan de speeltijd die voor de zich al op de baan bevindende spelers geldt.
i. bent u uw geldige KNLTB spelerspas of voorlopige ledenpas vergeten, dan kunt u niet afhangen.


Artikel 2 - Speeltijden tennisbanen
a. de banen zijn bespeelbaar van 8.00 tot middernacht 0.00 uur, dan wel een vroegere sluiting als het aanwezige barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten. Uitzondering op deze eindtijd geldt als er sprake is van competitie, toernooien of andere clubevenementen.
b. enkelspel: voor het enkelspel geldt een speelperiode van 45 minuten.
c. dubbelspel: voor het dubbelspel geldt eveneens een speelperiode van 45 minuten.
d. als het druk is moet er zoveel mogelijk worden gedubbeld. Een enkelspel mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is de speelduur van een enkelspel echter aangevangen, dan mag uitsluitend met toestemming van de desbetreffende spelers bij gehangen worden.
e. men dient bij het afhangen eerst de langst spelende partij van de baan te halen, ongeacht of dit een dubbel- of enkelspel is. Indien een dubbel- en een enkelspel gelijktijdig zijn gestart, dient men eerst de baan van het enkelspel af te hangen.
f. voor jeugdleden- en spelers gelden de volgende speeltijden in de avonduren :
- in de leeftijd t/m 11 jaar mag men op de banen tennissen tot 19.00 uur en
- clubleden van 12 t/m 17 jaar tot 21.00 uur.
Voorgaande regel geldt alleen als er meerdere gegadigden – seniorleden– zijn die willen tennissen.


Artikel 3 - Volgorde bij het afhangen van de tennisbanen
Bij het afhangen wordt de onderstaande volgorde aangehouden:
1. de vrije baan.
2. de baan waarop het langst gespeeld wordt.


Artikel 4 - Gebruik tennisbanen door niet-TVS-leden
Niet -TVS-leden kunnen door leden van de TVS per dagdeel als introducé worden uitgenodigd voor het spelen op de tennisbanen. Op dit introducéschap zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
a. het niet-TVS-lid kan alleen worden geïntroduceerd door een TVS-lid in het bezit van een geldige KNLTB - spelerspas of een geldige voorlopige spelerspas. Introductie van een niet-TVS-lid kan maximaal 3 keer per jaar plaats vinden.
b. het introducerend TVS-lid is verplicht, voorafgaand aan de speelperiode, bij de penningmeester of een daartoe aangewezen persoon, het geldende introducétarief te voldoen. Na betaling van het introducétarief ontvangt de introducé een introducépas ten behoeve van het afhangen (zie artikel 1). Deze introducépas moet na het spelen weer worden ingeleverd bij de penningmeester of de daartoe aangewezen persoon. Indien de introducépas is voorzien van een datum mag alleen op die aangegeven datum op de banen getennist mag worden door het niet-
TVS-lid. In dat geval is inlevering van de introducépas niet verplicht.
c. het geldende introducétarief is € 10,- voor senioren (18 jaar en ouder) en € 2,50 voor junioren (tot 18 jaar).
d. introducés kunnen alleen afhangen samen met TVS-leden die in bezit zijn van een geldige spelerspas en met in achtneming van dit baanreglement.
e. het na afloop van de speeltijd voldoen van het introducétarief is niet toegestaan en wordt beboet met het in rekening brengen van het dubbele bedrag van het geldende introducétarief (i.c. € 20,- voor senioren en € 5,- voor junioren). Dit moet worden voldaan door het TVS-lid.
f. gebruik maken van de banen door niet-leden zonder deze te huren of te zijn geïntroduceerd, wordt bestraft met ontzegging van de toegang tot het park. Tevens kan aangifte worden gedaan bij de politie.


Artikel 5 - Verhuur van de banen
a. het is voor leden mogelijk om de banen af te huren. In dergelijke gevallen kan men niet afgehangen worden door andere spelers.
b. het verzoek om de banen te huren dient bij het bestuur ingediend te worden.
c. het tarief voor het huren van de banen bedraagt € 50,-- per baan per dag.


Artikel 6 - Clubactiviteiten
Georganiseerde activiteiten (competitie, toernooien, evenementen, trainingen etc.) in clubverband gaan voor vrij spelen.


Artikel 7 - Kleding
De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tenniskleding en -schoenen.


Artikel 8 - Facilitaire zaken
a. de verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt uitsluitend door het barpersoneel of andere daartoe bevoegde personen vanuit het clubhuis. De verlichting wordt uiterlijk om 0.00 uur uitgeschakeld of als het barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten.
b. honden dienen altijd aangelijnd te worden.
c. auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
d. afval wordt in de daarvoor bestemde containers gegooid.
e. banen worden na elke tennisspel geveegd en netjes achter gelaten.


Artikel 9 - Overtreding, misbruik of misdraging
a. dit baanreglement is opgesteld uitgaande van fatsoenlijk gedrag van de gebruikers van de tennisbanen. Echter bij overtreding van het baanreglement, misbruik of misdraging, is het bestuur bevoegd leden en niet-leden hierop aan te spreken en passende maatregelen te nemen.
b. de bepaling van passende maatregelen is aan het bestuur van de TVS. Onder passende maatregelen kan onder andere worden verstaan:
- ontzeggen toegang tot het tennispark gedurende een bepaalde periode.
- aangifte bij politie van onrechtmatig gebruik van de tennisbanen.
- royering en beëindigen van het lidmaatschap van de TVS


Artikel 10 - Huishoudelijk Reglement
Dit baanreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.


Artikel 11 - Slotbepalingen
a. het bestuur is gerechtigd dit baanreglement aan te passen indien noodzakelijke geacht. Zij zal de aanpassingen tijdig bekend maken, zodat alle TVS-leden daarvan op de hoogte kunnen zijn.
b. bij onduidelijkheden of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet is een bestuurslid van TVS gerechtigd een uitspraak te doen, die van toepassing is op het desbetreffend geval zonder dat hiervan een precedentwerking uitgaat.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019.

disclaimer T.V.S.

Gepost in Uncategorised

Disclaimer

Geschreven op 22 mei 2018.

Aansprakelijkheid

De bezoeker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Tennisvereniging Simpelveld accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door de geboden informatie of het gebruik van de website.

Auteursrecht

De foto's op deze website zijn eigendom van Tennisvereniging Simpelveld. Het is niet toegestaan foto's te kopiëren of te publiceren op een andere site of in enige andere vorm te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.

Privacybeleid Tennisvereniging Simpelveld

Tennisvereniging Simpelveld doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Tennisvereniging Simpelveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat Tennisvereniging Simpelveld in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in het privacy beleid
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de KNLTB
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen behalve de KNLTB
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op de rechten wil wijzen en de rechten wil respecteren.

Foto's

Op de website zijn diverse foto’s van evenementen te zien. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto’s van uzelf of uw minderjarige kinderen, dan kunt u dit bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar maken. De webmaster zal de betreffende foto(‘s) per ommegaande verwijderen. U hoeft geen reden op te geven aan de webmaster als het uzelf betreft of uw kinderen.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TV Tennisvereniging Simpelveld verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- om u te informeren over tennisgerelateerde activiteiten
- om u incidenteel te vragen als vrijwilliger actief te zijn
- om u incidenteel te vragen om feedback over bepaalde activiteiten
- om u een factuur te kunnen sturen ten behoeve van contributie en/of tennislessen.

Bewaartermijn

Tennisvereniging Simpelveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Tennisvereniging Simpelveld verwijdert uw aanmeldgegevens voor activiteiten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de betreffende activiteit. Tennisvereniging Simpelveld verwijdert uw lidmaatschapsgegevens binnen 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. TV Tennisvereniging Simpelveld wisselt uw persoonsgegevens uit met de KNLTB. Zonder uitwisseling van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk. Hoe met uw persoonsgegevens bij de KNLTB wordt omgegaan kunt u terugvinden in het privacy statement van de KNLTB.

Tennisvereniging Simpelveld is voornemens in de loop van 2018 gebruik te maken van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven maar geven geen persoonsgegevens door aan deze derde partij indien er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze derde partij (verwerker) maakt TV Tennisvereniging Simpelveld de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Leden van Tennisvereniging Simpelveld kunnen vervolgens zelf aangeven of men een nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Verder zal Tennisvereniging Simpelveld de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Tennisvereniging Simpelveld verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. U verleent toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door uw minderjarige kind aan te melden bij Tennisvereniging Simpelveld.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De website www.tvsimpelveld.nl is eigendom van TV Tennisvereniging Simpelveld.

Wij danken de volgende bedrijven voor hun sponsoring:

 • jules.gif
 • pastorieke1.jpg
 • Zuyver-logo_1000x666.jpg
 • logo_sjabbie_sjiek_lage_resolutie.jpg
 • venetian_blinds.jpg
 • saa.jpg
 • tornadosport.jpg
 • dijkstra_dakwerken.jpg
 • hendriks.gif
 • IVO_logo_2010-400.jpg
 • van_montfort_advecatenkantoor.jpg
 • eyserhalte.jpeg
 • dreessen willemse.jpeg
 • logo geveltechniek klein.jpg
 • Moonen_Optiek2.png
 • smeets1.jpg
 • max.jpg
 • logotennismeetings1.jpg
 • Logo_Hesi.jpg
 • Bosec.jpg
 • moonen_wanders.jpg
 • rpo_rebema.png
 • intergarde.png
 • logo_vaessen.png
 • Logo_Spauwen_Werrij.JPG
 • frijns1.jpg
 • SomersBrabant-logo-h175px1.png
 • 2007a19d-d2b9-453f-bafb-214d723efc9f.jpg
 • Logo_Plus_Schouteten.JPG

Contact

Tennisvereniging Simpelveld
Sportlaan 3
6369 VC Simpelveld
Telefoon clubgebouw: 045 5443848
 

Made and Hosted by: NijssenWeb