×

Waarschuwing

Het formulier #20 bestaat niet of is niet gepubliceerd.

mogelijkheden voor niet-leden

Gepost in Uncategorised

U bent geen lid van TVS maar wilt toch gebruik maken van ons schitterend park?
Geïnteresseerd in tennis maar nog niet zeker om de stap tot lid te maken? Of bent u op vakantie in ons mooie Zuid-Limburg? 
Kijk dan eens naar de mogelijkheden om toch te tennissen bij TVS.

Het is mogelijk om zowel binnen- als buitenbanen te huren op onze accomodatie.

huren buitenbanen:
Wil je een tennisbaan huren? Dat kan! Het tarief voor een buitenbaan is € 20,- per 60 minuten.

Je kan makkelijk en snel de baan boeken via de website www.tennisboeker.nl  
Selecteer je datum en tijd waarop je wilt tennissen en betaal direct online de baan.
Na de betaling zal je reservering zichtbaar zijn voor alle leden in de KNLTB Clup.App zoals ook op het digitale afhangbord in ons clubgebouw. 

huren binnenbanen:
voor de huur van banen in onze exclusieve tennishal verwijzen wij u naar de site van tennishal simpelveld: www.thsimpelveld.nl

Introducé-regeling:
Introducees kunnen onder begeleiding van een lid van de vereniging voor € 7,50 per 60 minuten spelen. Er moet dus dan wel een lid van de vereniging meespelen!

Het introducerend lid kan online via de KNLTB Club.App een baan reserveren met een introducé. Je krijgt na de reservering een e-mail met een bevestiging. Onderaan deze bevestigingsmail staat een betaallink om het bedrag voor de introducé te voldoen. Betaal vooraf en spreek onderling af of het TVS-lid of de introducé de betaling uitvoert. Zo voorkom je misverstanden en dus een dubbele betaling. 

Let op! Bij drukte hebben eigen leden voorrang. Indien u als gast of introducé al bent begonnen te spelen kunt u niet van de baan worden gehaald en speelt u uw 60 minuten uit. Maar indien er een lange wachtrij is voor nog te beginnen spelers (zie het digitale afhangbord) dan sluit u als gast of introducé dus altijd achteraan.

trainen bij tvs als niet lid:
Buiten trainen als niet-lid is niet mogelijk, wel kunt u gebruik maken van lessen in de tennishal. U kunt hiervoor contact opnemen met onze trainer:

Marc Gillissen 06-14449778
 

Graag attenderen wij op het baanreglement dat geldend is binnen onze tennisclub en het park.

Protestreglement

Gepost in Uncategorised

T.V.S
PROTESTREGLEMENT

Het protestreglement stelt regels ten aanzien van het indienen en opvolgen van protesten / klachten. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de TVS (Tennisvereniging Simpelveld).
Onverminderd het bepaalde in het Huishoudelijkreglement en de statuten van TVS zijn op het indienen en in behandeling nemen van protesten de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1 - Samenstelling.
De protestcommissie bestaat uit drie leden. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.

Artikel 2 - Vormvoorschriften.
- het protest dient schriftelijk of per mail ingediend te worden;
- het protest dient voorzien te zijn van een ondertekening incl. NAW-gegevens van de protesterende en de eventueel aangeklaagde;
- het protest dient te zijn gemotiveerd;
- het protest berust uitsluitend op waarheid.

Artikel 3 - Indienen van protest.
Het protest wordt ingediend bij een bestuurslid van TVS. Het bestuurslid stelt het protest na ontvangst terstond in handen van de protestcommissie. Het protest dient te zijn gemotiveerd.

Artikel 4 - In behandeling nemen van protest.
Alvorens het protest in behandeling in behandeling wordt genomen oordeelt de protestcommissie:
a. of voldaan is aan de vormvoorschriften;
b. of tegen het feit kan worden geprotesteerd.

Artikel 5 - Niet in behandeling nemen van protest.
- als niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 4a wordt het protest niet in behandeling genomen.
- als naar het oordeel over het gestelde in 5b negatief is wordt het protest niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 - Werkwijze behandeling protest.
- bij de behandeling van het protest hoort de protestcommissie alle bij het protest betrokken personen en/of partijen;
- al naar gelang de aard en het belang van het protest kan het horen mondeling dan wel schriftelijk plaatsvinden, zulks naar het oordeel van de protestcommissie;
- indien het horen mondeling geschiedt, vindt ten overstaan van de protestcommissie, zonodig desgewenst in aanwezigheid van andere betrokken personen en partijen. Van het mondeling horen wordt een verslag gemaakt.
- de protestcommissie neemt zo spoedig mogelijk, rekening houdend met de in het geding zijnde belangen, doch uiterlijk binnen één maand een beslissing.

Artikel 7 - Vormen van besluitvorming.
- het protest niet in behandeling nemen;
- het protest niet-ontvankelijk te verklaren;
- een uitspraak doen in het geschil.
Het besluit is gemotiveerd en wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan partijen, alsmede onder overlegging van alle ter zake aanwezige stukken aan het bestuur van TVS.

Artikel 8 - Protest belang commissie.
Indien bij de behandeling van een protest een rechtstreeks belang in het geding is van een lid van de protestcommissie, hetzij persoonlijk, doet hij daarvan terstond mededeling aan de overige commissieleden en treedt met betrekking tot de behandeling van het betreffende protest terug. Een vervangend lid neemt zijn plaats in. Indien het de voorzitter of secretaris betreft, wordt door de  protestcommissie een plaatsvervanger aangewezen.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019.

Huishoudelijk regelment T.V.S.

Gepost in Uncategorised

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.V.S.


Rechten en verplichtingen leden
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of commissies. Voor leden en introducés zijn tenniskleding en tennisschoenen vereist.

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo snel mogelijk door te geven aan de secretaris. De contributie en/of het entreegeld wordt via een geautomatiseerde systeem c.q. KNLTB tool voor of
op 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar voldaan c.q. geind. Leden zijn verplicht hiervoor een machtiging tot betaling af te geven aan de vereniging. Het bestuur zal aan de leden
die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen
heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn
financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3
Door zijn toetreden tot het lidmaatschap van de vereniging verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten, huishoudelijk reglement en andere volgens geldende procedure aangenomen verenigingsbesluiten.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzonderingen van bestuurs- en commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5
Men kan slechts lid zijn van een andere tennisvereniging met toestemming van het bestuur.


Vergaderingen
Artikel 6
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke of e-mail convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de
vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven of de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping
bevoegd. Een bestuursvergadering is pas geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 7
Tenminste vier weken voor een algemene vergadering stelt het bestuur de leden in kennis van de datum van deze vergadering. De agenda van de algemene vergadering bevat behalve de uit de
statuten of dit reglement voortvloeiende punten ieder voorstel, dat tenminste drie weken voor de datum van de vergadering door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend,
alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tien seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt,
nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van levering bij de
secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.


Commissies
Artikel 9
De algemene vergadering kan commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie, die hen heeft benoemd. Bij of na benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

Artikel 10 - kascommissie
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van minimaal 2 en bij voorkeur 3 seniorleden. Een lid van deze commissie treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming
volgens een op te maken rooster af, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. De aftredende is niet herkiesbaar.

Besluitvorming
Artikel 11
Op de ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst neergelegd, waarop door de leden hun naam wordt aangetekend. Slechts zij, wier namen op de presentielijst voorkomen en zij
die een volmacht hebben ingeleverd, nemen aan de stemmingen deel respectievelijk stemmen bij volmacht.

Artikel 12
Voor de aanvang van de stemming over personen worden door de voorzitter twee neutrale personen aangewezen die de schriftelijke stemmen tellen en van de uitkomst van de
stemopneming verslag uitbrengen. De voorzitter deelt daarna de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.


Bestuur
Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden met dien verstande, dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden. De aftredende is herkiesbaar voor de duur van telkenmale 3 jaren.

Artikel 14
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij verhindering van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij verhindering van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden dienst werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Artikel 15
De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen. Hij heeft het recht te allen tijde inzage te nemen van hetgeen berust bij de overige bestuursleden. Belangrijke stukken worden door hem
mede ondertekend. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij heeft onder zijn berusting de door het vereniging behaalde ere-tekenen.

Artikel 16
De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij is verplicht van alle stukken kopie te houden. Hij maakt de notulen op van alle vergaderingen en zorgt, dat
deze na goedkeuring op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en hemzelf worden ondertekend. Hij houdt een ledenlijst bij, waarin nauwkeurig wordt aangegeven het jaar van
toetreden en bedanken van elk lid.. Aan de penningmeester, wedstrijdcommissie, pr en jeugdcommissie verschaft hij duplicaatledenlijsten en houdt hen van alle veranderingen op de hoogte. De geldende AVG regels (artikel 26) worden hierbij in acht genomen.

Artikel 17
De penningmeester zorgt voor het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor alle uitgaven zoveel mogelijk kwijting te ontvangen en voor een ordelijke financiële administratie. Namens het bestuur brengt hij op de jaarvergadering het financiële verslag uit en dient hij de begroting voor het komende jaar in.

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede-veroorzaakt door een lid kan door het bestuur geheel of ten dele op het lid worden verhaald.

Artikel 19
Het bedrag, als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c t/m g van de statuten wordt gesteld op € 10.000,00.


Disciplinaire maatregelen
Artikel 20
Alle leden, die zich in de vereniging schuldig maken aan onbetamelijk gedrag, aan overtredingen of niet-nakoming van reglementen, instructies en besluiten van het bestuur en/of commissies,
kunnen door het bestuur naast schorsing ook anderszins disciplinair gestraft worden. De straffen kunnen zijn:
1. Uitsluiting van deelneming aan bepaalde verenigingsevenementen.
2. Geldboete. In die gevallen, waarin de vereniging financieren benadeeld wordt, met uitzondering van het niet betalen van de contributie, kan het bestuur een geldboete opleggen.

Artikel 21
Van de opgelegde straffen, vermeld in artikel 20, kan het gestrafte lid schriftelijk binnen veertien dagen in beroep gaan bij de protestcommissie.

Artikel 22
De protestcommissie bestaat uit tenminste drie leden te benoemen door de algemene ledenvergadering. De uitspraak van de protestcommissie in bindend. Zij beslist binnen dertig dagen, nadat het beroep is ingesteld.

Geldmiddelen
Artikel 23
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. Contributie en entreegelden;
2. Bijdragen van de ondersteunende leden;
3. Schenkingen en andere inkomsten;
4. Inkomsten kantine;
5. Sponsorbijdragen.

Artikel 24
Ondersteunende leden betalen een vaste bijdrage van tenminste € 15,00 per jaar.

Aanmeldingsformulier
Artikel 25
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar en -datum en IBAN rekeningnummer. Leden machtiging de vereniging tot automatische incasso van contributie en/of entreegeld tot het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen en andere relevante veranderingen voor de ledenadministratie, zoals het e-mailadres of telefoonnummer, zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven.
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de K.N.L.T.B. in verband met
de aanmelding als lid.


Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG
Artikel 26
1. Persoonsgegevens kunnen alleen door de vereniging worden verwerkt indien degene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt daarvoor ondubbelzinnig hun toestemming hebben
gegeven.

2. De vereniging gebruikt persoonsgegevens om de ledenadministratie bij te houden. Ook geeft de vereniging persoonsgegevens door aan de K.N.L.T.B. voor lidmaatschap en deelname aan
competities.
3. Het bestuur en de financiële commissie verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vermeld in het voorgaande lid en voor het innen van de jaarlijkse contributie.
4. Leden hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens, correctie en wissing van hun persoonsgegevens die door de vereniging worden verwerkt.
5. Ter beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens zal de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
6. Als een derde-partij wordt ingeschakeld voor bijvoorbeeld het innen van de contributie dient met deze partij een verwerkersovereenkomst te worden afgesloten. In deze overeenkomst moet worden aangegeven met welk doel deze partij de persoonsgegevens van de leden worden verwerkt en welk maatregelen ter beveiliging van deze persoonsgegevens deze partij neemt.
7. Persoonsgegevens die enkel en alleen gebruikt worden voor eenmalige evenementen van de vereniging worden binnen vier weken na het betreffende evenement gewist.

Positieve bijdrage
Artikel 27
De vereniging verwacht van al haar leden een positieve bijdrage in gedrag en uitvoering van de binnen de vereniging uit te voeren taken en werkzaamheden. Zij zal haar leden daarvoor nregelmatig in de gelegenheid stellen om taken naar zich toe te trekken.

Slotbepalingen
Artikel 28
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement.
Artikel 29:
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op: 27-02-2019.

Baanreglement

Gepost in Uncategorised

T.V.S BAANREGLEMENT

Het baanreglement stelt regels ten aanzien van het afhangen en het gebruik van de tennisbanen. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de T.V.S. (Tennisvereniging Simpelveld).  Gebruikers van onze tennisbanen zijn verplicht dit baanreglement na te leven.  

 Artikel 1 - Afhangen buitenbanen
a. het bespelen van de buitenbanen is alleen toegestaan als u digitaal heeft afgehangen.
b. Voor het afhangen moet u altijd gebruik maken van het digitale afhangbord. Dit kan via:
- de KNLTB Club.App, te downloaden op een mobiele telefoon
- het digitale afhangbord bij T.V.S.,  te vinden in de gang van het clubgebouw
c. Men kan een baan afhangen indien men; 
- een geldig lidmaatschap heeft, 
- of als een introducé samen met een T.V.S. lid, (zie artikel 4)
- of men huurt een baan als men zonder T.V.S. lid gebruik wilt maken van een tennisbaan. (zie artikel 5)
d. bij het afhangen dienen altijd alle spelers gemeld te worden die gebruik maken van de tennisbaan.
e. het afhangbord geeft de perioden aan van speeltijden, beginnend op ieder heel en halfuur. Deze perioden dient u aan te houden.
f. u kunt zo lang blijven spelen tot het tijdstip waarop u wordt afgehangen. Het is niet toegestaan na afloop van uw speeltijd direct opnieuw af te hangen indien er wachtenden op een baan zijn.
g. u kunt tot 7 dagen vooruit een baan reserveren via de KNLTB Club.App, Hierbij kiest u uw starttijd en tennisbaan. U dient hierbij alle spelers aan te melden bij uw reservering.
h. u kunt via het digitale afhangbord een baan reserveren voor dezelfde dag. Hierbij kiest u uw starttijd en tennisbaan. U dient hierbij alle spelers aan te melden bij uw reservering.
i. u mag de tennisbaan alleen betreden.
- als u hebt afgehangen en alle aanwezige spelers zijn aangemeld.
- en bij aanvang van de door u afgehangen speelperiode.
Bezette banen kunnen tot maximaal 5 minuten na het begin van de speelperiode worden afgehangen en betreden. Vrije banen kunnen maximaal 10 minuten voor het begin van de eerstvolgende periode worden afgehangen. Degene die op een baan, waar al gespeeld wordt, bij hangt, is gebonden aan de speeltijd die voor de zich al op de baan bevindende spelers geldt.
j. Op verzoek van leden of bestuurders dient u uw geldige baanreservering te laten zien. Indien u deze niet kunt aantonen dient u direct de baan te verlaten.

Artikel 2 – Speeltijden en beschikbaarheid tennisbanen
a. de banen zijn bespeelbaar van 8.00 tot 00.00 uur, dan wel een vroegere sluiting als het aanwezige barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten. Uitzondering op deze eindtijd geldt als er sprake is van competitie, toernooien, trainingen of andere clubevenementen.
b. enkelspel: voor het enkelspel geldt een speelperiode van 60 minuten.  Binnen deze 60 minuten dient de baan geveegd en gewalst te zijn en dient u de baan direct te verlaten voor de volgende spelers.
c. dubbelspel: voor het dubbelspel geldt eveneens een speelperiode van 60 minuten. Binnen deze 60 minuten dient de baan geveegd en gewalst te zijn en dient u de baan direct te verlaten voor de volgende spelers.
d. voor jeugdleden- en spelers gelden de volgende speeltijden gedurende 7 dagen per week, in de leeftijd :
- t/m 11 jaar mag men op de banen tennissen tot 19.00 uur en
- 12 t/m 17 jaar mag men op de banen tennissen tot 21.00 uur.
e. Banen kunnen geblokkeerd worden voor activiteiten georganiseerd door een commissie / bestuur van T.V.S, zoals ook competitie, training, KNLTB toernooi of verhuur. Tijdens  voorgaand genoemde activiteiten kunnen één of meerdere banen niet afgehangen worden door leden. Deze activiteiten hebben altijd voorrang op afhangen door leden.

Artikel 3 - Volgorde bij het afhangen van de tennisbanen
a. Bij het afhangen wordt de onderstaande volgorde aangehouden:
1. de vrije baan.
2. de baan waarop het langst gespeeld wordt.
b. als het druk is moet er zoveel mogelijk worden gedubbeld. Een enkelspel mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is de speelduur van een enkelspel echter aangevangen, dan mag uitsluitend met toestemming van de desbetreffende spelers bijgehangen worden.
c. men dient bij het afhangen eerst de langst spelende partij van de baan te halen, ongeacht of dit een dubbel- of enkelspel is. Indien een dubbel- en een enkelspel gelijktijdig zijn gestart, dient men eerst de baan van het enkelspel af te hangen.
d. Na afloop van de afgehangen periode is het mogelijk om nogmaals een periode van 60 minuten af te hangen, indien niet alle banen bezet zijn en/of geen wachtende spelers aanwezig zijn die nog geen gebruik hebben gemaakt van de tennisbanen.
e. Indien alle banen bezet zijn, dient u na afloop van uw afgehangen speeltijd de baan af te staan aan andere personen die nog niet gespeeld hebben. Eenmaal begonnen aan een tweede periode van 60 minuten mag u deze afmaken / dient u de baan af te staan als andere personen die nog niet gespeeld hebben willen starten.

Artikel 4 - Gebruik tennisbanen door niet-T.V.S.-leden – introducéregeling
Niet -T.V.S.-leden kunnen door leden van de T.V.S. per 60 minuten als introducé worden uitgenodigd voor het spelen op de tennisbanen. Op dit introducéschap zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. het niet-T.V.S.-lid kan alleen worden geïntroduceerd door een T.V.S.-lid in het bezit van een geldige lidmaatschap.
b. introducés dienen de geldende regels van dit baanreglement na te leven.
c. de introducé dient vooraf met naam en e-mail adres aangemeld te worden bij de baanreservering via de KNLTB Club.App of via het digitale afhangbord. welke uitgevoerd wordt door het T.V.S.-lid.
d. Introductie van een niet-T.V.S.-lid kan maximaal 3 keer per persoon, per jaar plaats vinden.
e. het geldende introducétarief is € 7,50 voor senioren (18 jaar en ouder) en € 2,50 voor junioren (tot 18 jaar).
f. Het introducétarief wordt voldaan door het T.V.S. lid, deze zal per e-mail een factuur ontvangen om het bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Indien deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan wordt krijgt men 1 herinnering om het bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Blijft de betaling alsnog uit wordt dit beboet met het in rekening brengen van het dubbele bedrag van het geldende introducétarief (i.c. € 15,- voor senioren en € 5,- voor junioren). Dit moet worden voldaan door het T.V.S.-lid.
g. gebruik maken van de banen door niet-leden zonder deze te huren of te zijn geïntroduceerd, wordt bestraft met ontzegging van de toegang tot het park. Tevens kan aangifte worden gedaan bij de politie.
h. Op verzoek van leden of bestuurders dient u uw geldige introducéreservering te laten zien in de KNLTB Club.App of op het digitale afhangbord. Indien u deze niet kunt aantonen dient u direct de baan te verlaten en bent u verplicht alsnog het introducébedrag te voldoen.

Artikel 5 - Verhuur van de banen
Het is voor leden en niet-leden mogelijk om de banen af te huren. In dergelijke gevallen kan men niet afgehangen worden door andere spelers. Op deze baanverhuur zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. het verzoek om de banen te huren dient bij het bestuur, trainer of barmedewerker ingediend te worden. Digitaal kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
b. het tarief voor het huren van de banen bedraagt € 20,-- per 60 minuten
c. tijdens verhuur van de banen dienen de geldende regels van dit baanreglement nageleefd te worden.
d. baanverhuur zal door het bestuur, trainer of barmedewerker worden aangemeld in de KNLTB. Club.app
d. Het baanhuurtarief wordt per factuur gefactureerd. Per e-mail zal een factuur verstuurd worden en dient het bedrag direct danwel binnen 14 dagen te betalen. Indien deze factuur niet binnen 14 dagen voldaan wordt krijgt men 1 herinnering om het bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Blijft de betaling alsnog uit wordt dit beboet met het in rekening brengen van het dubbele bedrag van het geldende baanhuurtarief (i.c. € 40,-).
e. gebruik maken van de banen door niet-leden zonder deze te huren of te zijn geïntroduceerd, wordt bestraft met ontzegging van de toegang tot het park. Tevens kan aangifte worden gedaan bij de politie.
f. Op verzoek van leden of bestuurders dient u uw geldige (e-mail) baanreservering te laten zien. Indien u deze niet kunt aantonen dient u direct de baan te verlaten en bent u verplicht alsnog het baanhuurbedrag te voldoen.

Artikel 6 - Kleding
De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tenniskleding en -schoenen.

Artikel 7 - Facilitaire zaken
a. de verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt uitsluitend door het barpersoneel of andere daartoe bevoegde personen vanuit het clubhuis. De verlichting wordt uiterlijk om 00:00 uur uitgeschakeld of eerder als het barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten.
b. honden dienen altijd aangelijnd te worden en zijn niet welkom in het clubgebouw.
c. auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
d. afval wordt meegenomen bij het verlaten van de tennisbaan en in de daarvoor bestemde containers gegooid.
e. banen worden na elke tennisspel geveegd, gewalst en netjes achter gelaten.
f. de banen worden conform een vast sproeischema besproeid. 1 minuut voordat de sproei installatie start hoor je een toeter, je hebt dan 1 minuut om baan 1 en 2 te verlaten. De banen worden na elkaar besproeid, starten met baan 1 en 2, baan 5, 4 en 3, Baan 7 en als laatste baan 6. Dit sproeischema mag enkel door de groundsman of door het dagelijkse bestuur aangewezen persoon uitgeschakeld worden. 
g. Bij extreem droog weer kan men de banen extra besproeien met de aanwezige slangen op de tennisbanen.

Artikel 8 – Overtreding, misbruik of misdraging
a. dit baanreglement is opgesteld uitgaande van fatsoenlijk gedrag van de gebruikers van de tennisbanen. Echter bij overtreding van het baanreglement, misbruik of misdraging, is het bestuur bevoegd leden en niet-leden hierop aan te spreken en passende maatregelen te nemen.
b. de bepaling van passende maatregelen is aan het bestuur van T.V.S.. Onder passende maatregelen kan onder andere worden verstaan:
- ontzeggen toegang tot het tennispark gedurende een bepaalde periode.
- aangifte bij politie van onrechtmatig gebruik van de tennisbanen.
- royering en beëindigen van het lidmaatschap van de T.V.S.

 Artikel 9 – Huishoudelijk Reglement
Dit baanreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.

 Artikel 10 – Slotbepalingen
a. het bestuur is gerechtigd dit baanreglement aan te passen indien noodzakelijke geacht. Zij zal de aanpassingen tijdig bekend maken, zodat alle T.V.S.-leden daarvan op de hoogte kunnen zijn.
b. bij onduidelijkheden of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet is een bestuurslid van T.V.S. gerechtigd een uitspraak te doen, die van toepassing is op het desbetreffend geval, zonder dat hiervan een precedentwerking uitgaat.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019, bijgewerkt d.d. 25-1-2021 en besproken tijdens ALV 26 februari 2021. 

Wij danken de volgende bedrijven voor hun sponsoring:

 • max.jpg
 • Logo_Hesi.jpg
 • intergarde.png
 • saa.jpg
 • Logo_Plus_Schouteten.JPG
 • smeets1.jpg
 • logo_sjabbie_sjiek_lage_resolutie.jpg
 • dijkstra_dakwerken.jpg
 • venetian_blinds.jpg
 • van_montfort_advecatenkantoor.jpg
 • tornadosport.jpg
 • Moonen_Optiek2.png
 • pastorieke1.jpg
 • 2007a19d-d2b9-453f-bafb-214d723efc9f.jpg
 • Bosec.jpg
 • Zuyver-logo_1000x666.jpg
 • Logo_Spauwen_Werrij.JPG
 • logotennismeetings1.jpg
 • logo geveltechniek klein.jpg
 • IVO_logo_2010-400.jpg
 • SomersBrabant-logo-h175px1.png
 • logo_vaessen.png
 • dreessen willemse.jpeg
 • hendriks.gif
 • frijns1.jpg
 • moonen_wanders.jpg
 • eyserhalte.jpeg
 • jules.gif
 • rpo_rebema.png

Contact

Tennisvereniging Simpelveld
Sportlaan 3
6369 VC Simpelveld
Telefoon clubgebouw: 045 5443848
 

Made and Hosted by: NijssenWeb