Protestreglement

Gepost in Uncategorised

T.V.S
PROTESTREGLEMENT

Het protestreglement stelt regels ten aanzien van het indienen en opvolgen van protesten / klachten. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de TVS (Tennisvereniging Simpelveld).
Onverminderd het bepaalde in het Huishoudelijkreglement en de statuten van TVS zijn op het indienen en in behandeling nemen van protesten de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1 - Samenstelling.
De protestcommissie bestaat uit drie leden. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.

Artikel 2 - Vormvoorschriften.
- het protest dient schriftelijk of per mail ingediend te worden;
- het protest dient voorzien te zijn van een ondertekening incl. NAW-gegevens van de protesterende en de eventueel aangeklaagde;
- het protest dient te zijn gemotiveerd;
- het protest berust uitsluitend op waarheid.

Artikel 3 - Indienen van protest.
Het protest wordt ingediend bij een bestuurslid van TVS. Het bestuurslid stelt het protest na ontvangst terstond in handen van de protestcommissie. Het protest dient te zijn gemotiveerd.

Artikel 4 - In behandeling nemen van protest.
Alvorens het protest in behandeling in behandeling wordt genomen oordeelt de protestcommissie:
a. of voldaan is aan de vormvoorschriften;
b. of tegen het feit kan worden geprotesteerd.

Artikel 5 - Niet in behandeling nemen van protest.
- als niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 4a wordt het protest niet in behandeling genomen.
- als naar het oordeel over het gestelde in 5b negatief is wordt het protest niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 - Werkwijze behandeling protest.
- bij de behandeling van het protest hoort de protestcommissie alle bij het protest betrokken personen en/of partijen;
- al naar gelang de aard en het belang van het protest kan het horen mondeling dan wel schriftelijk plaatsvinden, zulks naar het oordeel van de protestcommissie;
- indien het horen mondeling geschiedt, vindt ten overstaan van de protestcommissie, zonodig desgewenst in aanwezigheid van andere betrokken personen en partijen. Van het mondeling horen wordt een verslag gemaakt.
- de protestcommissie neemt zo spoedig mogelijk, rekening houdend met de in het geding zijnde belangen, doch uiterlijk binnen één maand een beslissing.

Artikel 7 - Vormen van besluitvorming.
- het protest niet in behandeling nemen;
- het protest niet-ontvankelijk te verklaren;
- een uitspraak doen in het geschil.
Het besluit is gemotiveerd en wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan partijen, alsmede onder overlegging van alle ter zake aanwezige stukken aan het bestuur van TVS.

Artikel 8 - Protest belang commissie.
Indien bij de behandeling van een protest een rechtstreeks belang in het geding is van een lid van de protestcommissie, hetzij persoonlijk, doet hij daarvan terstond mededeling aan de overige commissieleden en treedt met betrekking tot de behandeling van het betreffende protest terug. Een vervangend lid neemt zijn plaats in. Indien het de voorzitter of secretaris betreft, wordt door de  protestcommissie een plaatsvervanger aangewezen.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 februari 2019.